Četvrtak 16.9.2021.

Žumberačka brigada napala njemačko uporište u Bregani

Borbenu završnicu 34. divizije u 1944. godini dala je Žumberačka brigada, kada je na samu Staru godinu udarila po Nijemcima na naj­sjevernijoj točki operativnog prostora divizije - u Bregani.U tom uporištu bilo je, prema našim podacima, oko 140 gestapovaca, a na koti Raje još oko 95 njemačkih policajaca.
Zajedno s garnizonom u Samoboru, te snage bile su povezane istim sistemom obrane. Osim njih, tu su i drugi dijelovi njemačkih snaga, koje su bile u pokretu u Sloveniju i dalje, a smjestili su se i u okolnim selima. Zbog toga je prodor Žumberačke brigade do Bregane bio skopčan s mnogo rizika. Bio je to upad u osinjak.

Štab Žumberačke brigade je, za napad na Breganu, izradio ovakav borbeni plan:
- Prvi bataljon ima zadatak da izvede demonstrativni napad na Kotu Raje sa zapadne strane;
- Trećem bataljonu je povjeren glavni zadatak, napad na posadu u Bregani. Njegove čete će djelovati istovremeno na objekt napada s južne i sjeveroistočne strane;
- Drugi bataljon će osigurati jedinice u napadu od moguće intervencije iz pravaca sela Luga i Vrhovšćaka.

Napad na posadu u Bregani, izveden je na staru godinu, u 22,30 sati.
Prvi bataljon je u napadu likvidirao 12 Nijemaca. Treći bataljon razo­rio je pred sobom tri bunkera i jednu utvrđenu zgradu, iz koje je pružan ot­por. Tokom prodora ubijeno još 12 Nijemaca. V.d. komandanta Pajo Cučić i komesar Vjekoslav Nemčić vodili su čete od bunkera do bunkera.
U ponoć, 31. prosinca, nakon što je svladan i otpor u 5 bunkera, koji su razoreni, ispaljeni su u pravcu Zagreba posljednji rafali. Bila je to neo­bična “čestitka” jedinica NOVJ i hrabrih žumberčana udruženim fašisti­ma za Novu, za njih poraznu, 1945. godinu!

U novogodišnjoj borbi, poginula su 32 njemačka vojnika, a dvojica zarobljena. Moglo im se nanijeti i više gubitaka, ali se brigada morala, ne izvršivši u cjelini zadatak, hitro izvući iz osinjaka. Bili su napadnuti s leđa od njemačkih jedinica koje su u blizini zastale na odmor u povlače­ nju prema Sloveniji, a iz Samobora je uslijedio napad tenkova. Žumberčani su se morali povlačiti u vrlo teškim uvjetima, u snježnoj i hladnoj noći, gazeći duboki snijeg, svladavajući prepreke od bodljikave žice i to pod borbom.
Vojno-politički učinak ovog iznenadnog napada na posadu u Bregani bio je zaista velik. Njihovi vrući mitraljeski rafali u blizini Zagreba bili su vidan navještaj skore pobjede.

Neprijatelj je novogodišnju noć morao provesti, jer nisu znali što će ih još snaći, u hladnim sniježnim rovovima.
To je bio dobar prilog Žumberčana plodnoj oslobodilačkoj borbi u 1944. i još jedan dodatak na vagi na kojoj su mjereni ukupni rezultati 34. divizije, postignuti u 1944. godini.

Ulazak u novu i posljednju ratnu 1945. godinu počeo je u 34. diviziji vrlo radosno. U Štab je stigla naredba Glavnog štaba NOV i POH kojom se 34. diviziji dodjeljuje počasni naziv - UDARNA. Istovremeno, taj časni naziv dobila je i Žumberačka brigada.

Priznanje je stiglo u pravi čas. Jer svi, od borca do komandanta, s raz­logom su to i očekivali. To je ona zaslužila izvodeći mnogobrojne napad­ ne i obrambene operacije, držeći skoro cijele 1944. godine pod kontrolom izuzetno značajan borbeni prostor: Žumberak, Pokuplje, Turopolje, Posa­ vinu i karlovački sektor, razarajući prometnice i uništavajući neprijatelje­ ve posade. Samo u dva posljednja mjeseca - studenom i prosincu 1944. godine, u kome je teklo borbeno takmičenje u 4. korpusu, 34. divizija je likvidirala 16 uporišta, zarobila 527 vojnika i izbacila iz stroja 778 njego­ vih vojnika i oficira. Zaplijenila je 2 topa, 18 teških i 14 lakih minobaca­ ča, 89 teških mitraljeza, 51 puškomitraljez, 610 pušaka, veliku količinu municije, granata i mina i drugog ratnog materijala, razorila više kilome­tara tračnica i pragova...

Izvor: Vladimir Hlaić: 34. UDARNA DIVIZIJA NOV I PO HRVATSKE

Probijanje kroz snijeg do neprijateljskih uporišta
Spomenik Žumberačkoj brigadi
Spomenik Žumberačkoj brigadi