Utorak 21.5.2024.

Kako slaviti 8. mart

Nada Cazi, Društveni položaj žene: kako slaviti naše praznike – 8. mart – Međunarodni dan žena

Donosimo vam ulomak "Kako slaviti 8. mart" iz knjige Nade Cazi - Društveni položaj žene: kako slaviti naše praznike – 8. mart – Međunarodni dan žena izdane u Zagrebu 1975. Cijelu knjigu možete naći na online biblioteci projekta Memory of the World na ovom linku.

KAKO SLAVITI 8. MART

Na II svjetskoj konferenciji žena socijalistkinja 1910. godine u Kopenhagenu ustanovljen je 8. mart kao međunarodni dan žena, kao praznik, kao dan mobilizacije revolucionarnog ženskog pokreta i međunarodne borbe solidarnosti žena cijelog svijeta. Izbor ovog datuma vezan je uz želju da se sačuva sjećanje na krvave događaje 8. marta 1909. godine, kada su čikaške radnice i radnici organizirali štrajkove, demonstracije i mitinge sa zahtjevom za povećanjem nadnica i priznavanjem općeg prava glasa.

Međunarodni proletarijat slavi samo dva datuma: Prvi maj — praznik rada i Osmi mart dan žena. Proglašavajući Osmi mart danom žena, međunarodni proletarijat se odužuje ženama kao masovnom dijelu radničke klase za njihov doprinos u klasnoj borbi i izgradnji novog društva. Ovaj dan je simbol revolucionarne klasne borbe, simbol borbe žena radnica. U njega je ugrađeno saznanje  o klasnoj osnovi koja određuje društveni položaj žene, saznanje da su žene radnice nerazdvojni dio radničke klase i da su putovi društvene emancipacije žena — putovi oslobođenja radničke klase u cjelini.

Historijat proslave 8. marta nam pokazuje da su ti praznici bili slavljeni pod parolom mobiliziranja žena radnica, seljanki i intelektualki u re volucionarni radnički pokret, pod parolom borbe za jednaka politička prava, jednake plaće za jednak rad, osmosatno radno vrijeme, zaštitu trud nica, porodilja i majki s malom djecom, izgradnju vrtića i jaslica za djecu zaposlenih majki. Osmi mart se slavio u znaku borbe protiv fašizma i ra ta, u znaku borbe za izgradnju nove socijalističke Jugoslavije, za veće učešće žena u proizvodnji, obrazovanju i društvenom životu zemlje.

No, plime i oseke u radničkom pokretu u cjelini pratili su i prodori različitih shvaćanja o karakteru proslave Osmog marta. Reformisti i oportunisti u radničkom pokretu nastojali su njegov značaj svesti na okvire izjednačavanja pravnog položaja žena i granice feminističkog pokreta, a prodor građanskog mentaliteta pretvoriti ga u »Majčin dan« i licemjerno fetišiziranje ženskog.

8. mart međunarodni je dan žena i pripada Revoluciji. Nitko nema prava da načinom na koji ga proslavlja, taj dan pretvara u lakrdiju, da ga prisvaja za svoja malograđanska iživljavanja koja nemaju nikakvu vezu s revolucionarnim smislom tog datuma, nit da mu daju značenje koji 8. mart ne može dobiti.

 Svako degradiranje proslavljanja 8. marta kao dana rada žena, obezvrjeđivanje je tog doprinosa i u krajnjoj liniji obezvrjeđivanje kontinuiteta revolucije. Ove pojave ukazuju na idejnu deformaciju u pojedinim sredinama i njima treba da se pozabave prije svega komunisti u osnovnim organizacijama, sindikalne organizacije i organiupravljanja. To ne znači da taj dan ne treba obilježiti raznim oblicima drugarske pažnje i organiziranjem kolektivnih susreta. Međutim, kultura proslavljanja i sadržaj u duhu značenja tog datuma treba biti na umu organizatorima.

(Citat iz Otvorenog pisma u povodu 8. marta Konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske.)

Nada Cazi : Društveni položaj žene: kako slaviti naše praznike – 8. mart – Međunarodni dan žena, Zagreb, Pregled 1974. str. 113-115