Subota 20.7.2024.

Uspješne akcije 28. udarne divizije i Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na aerodrome u okolici Zagreba

Dva bataljuna Turopoljsko-posavskog Odreda izvršili su napad na glavno slagalište avionskih bombi aerodroma Borongaj i uništili 390.000 kg avionskih bombi i protuavionske municije. Na aerodromu Kurilovec (kod Velike Gorice) jedinice 28 udarne divizije NOVJ i Turopoljsko-posavskog NOP odreda su napale njemačko-domobransku posadu. U trosatnoj borbi je poginulo 20 neprijateljskih vojnika, zarobljeno je 15 njemačkih vojnika i 1 oficir i 150 domobrana i 1 oficir, a oslobođeno 460 italijanskih vojnika koji su kao zarobljenici radili na aerodromu. Uništeni su 1 tromotorni bombarder, 6 kamiona i hangari s većom količinom goriva. U ovim dvodnevnim  operacijama neprijatelju su naneseni veliki i osjetni gubici u blizini Zagreba i prekinute su najvažnije komunikacije Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac.

Djelovi izvještaja Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o akcijama Dvadesetosme divizije i Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na aerodrome u Sopnici i Kurilovcu, te o diverzijama na prugama Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac

Noću 18/19. XII. dva bataljona Turopoljsko-posavskog Odreda izvršili su napad na glavno slagalište avionskih bombi aerodroma Borongaj, koji se nalazio u Sopnici, 10 kilometara istočno od Zagreba.
Posadu skladišta sačinjavalo je 3 domobranska oficira i 60 domobrana. Cijela posada predala se našim borcima, posije čega je eksplozijom uništeno 390.000 kg. eksploziva u avionskim i protuavionskim
bombama. 

Jedna desetina boraca Odreda, koja je štitila Odred od strane Sesveta, vodila je kratku borbu sa Njemcima, a zatim su Njemci prodrli u magazin i zajedno sa eksplozivom odletili u zrak. Zadatak je te desetine i bio da Njemce zadrži u slagalištu.

Posije razoružanja posade borci zajedno sa zarobljenicima odmakli su se daleko od mjesta, postavivši prethodno tempirane detonatore, koji su u 0:01 sati eksplodirani. Detonatore je postavio komandir minerske čete II. diverzantskog bataljona.

Plijen: 7 p.mitraljeza, 60 pušaka, 3 pištolja i oko 10.000 metaka.

Iste noći mineri te čete izvršili su diverziju pruge Zagreb-Dugo Selo na dva mjesta i porušili kolski most 1 km. udaljeno od Zagreba.

Noću 19/20. XII. jedinice 28. divizije i Turopoljsko-posavskog Odreda izvršile su uspješan napad na aerodrom Kurilovec kod Velike Gorice. Posadu su sačinjavali 2 satnije Njemaca, 150 domobrana i nešto ustaša. Borba je trajala 3 sata, poslije čega je našim borcima uspjelo razbiti čitavu posadu i zauzeti aerodrom. Zapaljeno je i uništeno 1 tromotorni bombarder (jer ih više nije bilo), 6 kamiona, hangari zatim mnogo benzina i ulja koji nije mogao biti evakuirano zbog intervencije iz Zagreba (neprijatelj je u 1 sat
poslije pola noći napao s tenkovima iz Zagreba.)

Zarobljen je 1 njemački kapetan, 15 njemačkih vojnika, 150 domobrana i 1 zrakoplovni poručnik Hrvat. Oslobođeno je zarobljeništva 460 talijanskih vojnika koji su radili na aerodromu.

Plijen: 1 laki bacač, 1 avionski mitraljez, 1 protivavionski mitraljez, 16 njemačkih p.mitraljeza, 46 pušaka, 20.000 metaka i dosta drugog ratnog materijala.

Naši gubitci 4 mrtva i 18 ranjenih drugova i jedan mitraljez kojega je tenk smrvio.

Istu večer zasjede i diverzanti izvršili su diverzije na prugama Zagreb-Sisak kod Velike Gorice i digli u zrak jedan transportni vlak, jedan željeznički most dug 15 metara i jedan kolski most kod Turopolja dug 30 metara. Kod Turopolja je porušena i željeznička pruga. Na pruzi Zagreb-Karlovac istu večer porušeno je 1200 metara pruge.

U svim ovim operacijama osobito su se istakli II. i III. bataljon Turopoljsko-posavskog Odreda i III. i IV. bataljon XVII. Udarne Brigade.

Iz izvještaja  štaba 28 divizije još saznajemo da je "od zarobljenih domobrana ostalo je u našim jedinicama oko njih 40, dok je od Talijana ostalo dobrovoljno oko 120, većinom specijalista tobdžija, i za minobacače. Slavonci su bili zadovoljni što u svojim jedinicama imaju još jednu novu naciju boraca."

SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU!

Izvještaji zapovjedništava glavnog stožera domobranstva od 20. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kurilovec i Sopnicu

19. XII. oko 20:00 sati jača part. skupina napala uzletište Kurilovec (12 km j.i. od Zagreba).
Borba trajala do 01:00 sati 20. XII.
3. zrak. udarna sat. koja je čuvala uzletište razpršena je. Do tada pronađeno 7 mrtvih domobrana. Jedan častnik ranjen.
1. zrakopl. udarna sat održala se je do dolaska pomoći (1 sat P.T.S. i 1 njemač. sat), kada su part. pobjegli, ostavivši 1 svoju strojnicu.
Drvene barake na uzletištu su zapaljene.
19. XII. (21:30) odletilo u zrak drugo, a u 22:14 sati treće skladište streljiva u s. Sopnici
(1,5 km j. od Sesveta). U Sesvete upućeno pojačanje.
Javljeni su mrtvi i ranjeni. Pojedinosti još nepoznate.
Ministar i zapovjednik Orsa obišao je 19. XII. porušeno selo i skladište Sopnicu.

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. prosinca 1943. god. o rezultatima borbe protiv jedinica NOV i PO Hrvatske u Sopnici, Kurilovcu

Naknadno se saznaje da vlastiti gubitci uslied eksplozije skladišta u Sopnici (18/19. XII.) iznose: 2 mrtva (1 Njemac), 16 težko ranjenih (6 Njemaca), 20 lakše ranjenih — domobrani, a 19/20. XII.: 3 mrtva i 5 ranjenih. Dva skladišta su uništena (ne tri kao što je bilo javljeno).

Pri napadaju na uzletište Kurilovec ukupni naši gubitci su:
— od 3 zrak. udar. sati: 1 častnik ranjen, 5 domobrana nađenih mrtvih, oko 100 nestalih, dok su se 1 narednik i 30 domobrana spasli;
— od njemač. osiguranja i pojačanja: 1 častnik i 14 vojnika mrtvih;
— osim toga oko 450 tal. zarobljenika i 50 naših legionara (nenaoružanih) odvedeni po partizanima.
Uništen 1 zrakoplov, zapaljene 4 barake i oštećena zidana stanbena zgrada.
1. zrak. udarna sat održala se je u zidanoj zgradi u težkoj borbi, sve do dolazka pojačanja iz Zagreba.
 

Minobacacˇko odjeljenje pratec´e cˇete Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda. Gornji Hrusˇevec
Izvor: TUROPOLJSKO - POSAVSKI PARTIZANSKI ODRED
Grupa boraca Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda
Izvor: TUROPOLJSKO - POSAVSKI PARTIZANSKI ODRED