Ponedjeljak 24.6.2024.

Oslobođeni Vinkovci

Jedinice 21 udarne i 48. udarne divizije JA poslje devetsatne žestoke borbe oslobodile Vinkovce. Djelovi ustaško-domobranske 3. lovačke divizije i 1232. puk njemačke 41. pješadijske divizije povukli su se prema Đakovu. 

Za obranu Vinkovaca neprijatelj je sa 3. ustaško-domobranskom i dijelovima njemačke 41. divizije zauzeo sljedeću liniju: Ostrovo - Nuštar - Cerić - istočna periferija Vinkovaca - desna obala Bosuta do visine sela Rokovci, koja je već od ranije bila uređena za obranu. Obranom Vinkovaca Štab 34. korpusa težio je da uspori nastupanje jedinica 1. armije na zapad i time stvori potrebno vrijeme za povlačenje svoje 22. divizije iz zone Županje i zauzimanje položaja na liniji: Đakovo - Strizivojna – Jaruge radi zatvaranja pravca Vinkovci - Slavonski Brod.

Oko 14 sati 21. i 48. divizija prešle su u napad na Vinkovce, i to: 21. divizija: 4. brigadom pravcem Nuštar - Vinkovci, 31. brigadom pravcem Cerić - Vinkovci i 14. makedonskom brigadom duž željezničke pruge od Lancoševog salaša ka Vinkovcima, a 48. divizija: 2. brigadom sjeverno i 1. brigadom južno od puta Mirkovci - Vinkovci; 2. tenkovska brigada djelovala je 1. bataljunom pravcem Nuštar - Vinkovci, a 3. bataljunom pravcem Cerić - Vinkovci. Napadajući uz podršku artiljerije, divizije su u prvom naletu protjerale neprijatelja s položaja vanjske obrane, a potom u uličnim borbama, u zajedničkom djelovanju s tenkovima, oslobodile oko 18 sati grad, i prisilile neprijatelja na povlačenje ka Đakovu i Strizivojni.
Za to vrijeme je 1. proleterska divizija, nastupajući od Vukovara, izbila na prostoriju Gaboš, Antin, Laslovo - 16 km južno od Osijeka, a 22. i 42. divizija, bez dodira sa neprijateljem, na prostor Komletinci, Otok, Jankovci.

Južna operativna grupa divizija je 13. travnja sa jedinicama 5. divizije oslobodila Bošnjake, a neprijatelj je organizirao obranu na liniji Županja - Gradište - Cerna. Noću 13/14. travnja jedinice Južne operativne grupe napale su i oslobodile Županju, Gradište i Cernu, i 14. travnja ujutro, 6. proleterska i 11. divizija izbile su na liniju Retkovci - Cerna; 5. divizija na liniji selo Cerna - selo Gradište; 17. divizija na liniju Gradište - Štitar; 2. proleterska divizija ostala je u zoni Orašja na raspolaganju Generalštabu JA, a 1. konjička brigada u zoni Rokovaca.

Zauzimanjem Vinkovaca i Županje, 1. armija probila je neprijateljev front u Srijemu na cijeloj dubini, izbila na liniju; Bobota - Vinkovci - Županja, i otvorila put za prodor prema Slavonskom Brodu i, dalje, ka Zagrebu. Štab 1. armije stigao je 14. travnja u Vinkovce.

Autor: Goran Korov