Nedjelja 19.5.2024.

Poginuo narodni heroj Mate Blažina

Mate Blažina se rodio 10. ožujka 1925. u Čemparovici kod Labina. Bio je osmo dijete obitelji Blažina. Djetinjstvo malog Mate Blažine nije se razlikovalo od djetinjstva ostalih dječaka. Svi su pohađali istu školu: na imanjima seoskih bogatuna, a od osamnaeste na kopanju boksitne zemlje u Dubrovi ili u jamama Podlabina, Štrmca i Raše. Sa šesnaest godina, Mate Blažina zaposlio se u labinskom rudniku kao pomoćnik podgrađivača kapa. Talijanska je vlast donijela zakone koji su dodatno opteretili težak seljački život novim nametima.

Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. godine, mještani Labinštine stupali su u novoosnovane partizanske jedinice. Među njima bio je i devetnaestogodišnji Mate koji je sudjelovao u razoružavanju talijanskog garnizona i na području Labinštine sudjelovao je u diverzantskim akcijama. Prvo vatreno krštenje doživljava već za mjesec dana, u listopadu, kad započinje nova njemačka ofenziva. Mate je zajedno sa svojom grupom boraca, nekoliko dana u noćnim satima, rušio telefonske stupove od Labina do Nedešćine. Sutradan je prekopavao ceste i rušio most na komunikaciji Podlabin - Raša. Sudjelovao je u miniranju termocentrale Vlaška, pomagao u odnošenju baruta iz barutane u Ripendi. Mjesecima je Mate bio u političkom centru, gdje je obavljao poslove stražara i glasnika. 

U travnju 1944. godine Mate je upućen u brigadu "Vladimir Gortan". Postao je borac Prve čete Prvog udarnog bataljona odreda "Učka". Jula 1944. godine njegova četa je prebačena na područje Buja, gde je Mate sudjelovao u više akcija. Tako je jednom s grupom partizana sačekao u zasjedi, na glavnoj cesti Trst-Pula, autobus sa dvadeset pet nacista. U kratkoj borbi ubijeno je dvadeset neprijateljskih vojnika, a pet zarobljeno. Mate je 6. kolovoza 1944. godine sa još četiri druga, preobučen u njemačku uniformu, ušao u fašistički garnizon mjesta Savudrija, gdje su na prijevaru zarobili 17 talijanskih karabinijera.

Dva dana kasnije Matina četa je otišla u Gorski kotar, gdje je formirana Treća brigada Četrdeset treće istarske divizije. I u novoj sredini Mate se isticao svojom hrabrošću, a naročito u zauzimanju aerodroma na Grobničkom polju gdje je poginulo preko 200 ustaša i Njemaca. Poslje toga je odlikovan Ordenom za hrabrost i primljen u KPJ. U bici sa njemačkim garnizonom kod Brinja, 12. travnja 1945. godine, Mate je uspio, u borbi prsa u prsa, da savlada dva neprijateljska vojnika, da ih sveže i preda komandantu. U borbi kod Mrzle Vodice, u Gorskom kotaru, njegova brigada je imala zadatak da drži u obruču neprijatelja koji se nalazio u Lokvama. U tom tridesetsatnom okršaju poginuo je i hrabri Mate Blažina kao zamjenik komandira čete.

Po narodnom heroju Mati Blažini još nosi ime Srednja škola u Labinu ispred koje se nalazi i njegova bista.

U Memorijalnom kompleksu „Boško Buha“ koji se nalazi u selu Jabuka, kod Prijepolja, koji je posvećen je pionirima i omladincima Jugoslavije poginulim u Narodnooslobodilačkoj borbi nalazi se Aleja neustrašive mladosti. U njoj se nalazi osam spomen-bisti pionira i omladinaca palih u Narodnooslobodilačkom ratu — po jedan iz svake republike i pokrajine SFR Jugoslavije — Lepa Radić, Zlate Malakovski, Savo Jovanović Sirogojno, Dragan Kovačević, Ganimete Terbeši, Vera Miščević, Milan Mravlje i Mate Blažina kao predstavnik omladine iz Hrvatske.