Četvrtak 18.4.2024.

Oslobođen otok Pag

Poslje dvodnevnih borbi protiv djelova njemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljuna i jednog njemačkog bataljuna, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljuna mornaričke pješadije oslobodila je otok Pag. Poginulo je 195 i zarobljeno 133 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

Uoči napada jedinica Jugoslavenske armije na otok Pag neprijatelj je na njemu imao jake, utvrđene garnizone, naročito u najvećim mjestima na otoku — Pagu i Novalji. Grad Pag bio je dobro utvrđen, oso­bito Kršina i Gradac. Ta su uporišta branili: bata­ljuni iz njemačke grupe 999, manji dijelovi jednog pješadijskog puka i dijelovi jedne baterije. Garnizon u Novalji je fortifikacijski bio dobro utvrđen, a nje­ govu posadu su činili lokalna milicija i dijelovi bata­ljuna brandenburških lovaca.

Napad na grad Pag i na neprijateljeva uporišta u njemu i oko njega bio je povjeren Trećoj brigadi. Ona je (bez jednog bataljuna) u tu svrhu bila ojačana dijelovima Pomorske komande sjevernog Jadrana i to jednim bataljunom Kvarnerskog odreda i bate­rijom topova. Novalju su u isto vrijeme napadala dva bataljuna Kvarnerskog odreda u sklopu zajedničkog plana djelovanja.

Osvajanje uporišta na Pagu počelo je 4. travnja u šest sati. Jedinice Treće brigade završile su iskrcavanje na rub otoka oko 4.30 sati, pa je bilo do­voljno vremena da se sprovedu pripreme za borbu i da se uredi prilaz sektoru s kog je trebalo poduzeti napad.

Pomažući Devetoj dalmatinskoj diviziji i po­morskim snagama Jugoslavenske armije, dijelovi sa­vezničke avijacije su u vrijeme organiziranja napada na Pag bombardirali Gradac zapaljivim bombama i time znatno olakšali jedinicama Treće brigade da pri­đu otoku i zaposjednu položaje za borbu.
Cim se iskrcala na otok brigada je u nezadrživom naletu zauzela Kršinu i Gradac. Međutim, prilazi gradu Pagu bili su gotovo nepremostivi jer su ih čuvale jake neprijateljeve snage, koje su sudjelovale sna­žnom puščanom i mitraljeskom vatrom iz kamenih i inače dobro utvrđenih kuća. Naročito jak otpor je bio iz utvrđenja Sveti Juraj. Napad jedinica, koji je trajao cio dan, produžen je i iduće noći, ali bez rezultata. Artiljerci su, iskoristivši mrak, radi uspje­šnijeg djelovanja privukli baterije topova na položaj u rajonu Solina. Grad je oslobođen sutradan, 5. travnja, u 16.20 sati. Neprijateljska posada je dijelom zarob­ljena, a dijelom su je borci Treće brigade, potpomo­gnuti artiljerijom, uništili u jednom snažnom naletu.

Kvarnerski odred je zauzeo Novalju dan ranije, 4. travnja, u 9 sati. Dio neprijateljevih snaga iz tog garnizona uspio je da se izvuče i prebaci u Jablanac.

Saveznička avijacija je uspješno djelovala na neprijateljeve točke otpora u Pagu i okolici. Vatra iz topovnjača kojom je zasipan Pag bila je efikasna, ali često i opasna po jedinice brigade, naročito u vrijeme kad su njeni borci koji su bili s južne strane grada jurišali na neprijateljeve položaje.

U borbama za Pag neprijatelj je pretrpio osjetne gubitke: 195 ljudi mu je poginulo (od toga 5 oficira i 16 podoficira), a zarobljena su 133 čovjeka (među kojima 8 oficira). Tu je poginuo i komandant otoka Paga oberlajtnant Vigler.

Iz brigade su 24 borca poginula i 23 su ranjena. Poginule su starješine potporučnik Ante Burčul, komandir jedne čete Drugog bataljuna, i Ilija Alfirević, poručnik, politički komesar čete u Prvom bataljunu.

U borbama za oslobođenje otoka Paga borci Treće brigade i mornaričke snage Jugoslavenske armije su uništili 13 teških bacača, 8 tromblona, 11 teških mi­traljeza, 21 puškomitraljez, 27 strojnica, 372 puške, 35 pištolja, 13 obalskih topova od 120 mm, 3 protivkolska topa, jedan top od 75 mm, 18 flakova, po jedan kamion i motocikl, 6 reflektora, 12 većih i manjih pokretnih radio-stanica i veću količinu druge opreme, municije i ratnog materijala.

Jedanaestog travnja je štab Četvrte armije naredio Devetoj diviziji da, uz podršku jedinica mornarice, oslobodi otok Rab, jedan od najljepših i najživopisnijih otoka u Kvarnerskom arhipelagu.

Napad je bio povjeren Trećoj dalmatinskoj brigadi.

Izvor: Dragutin Grgurević: U ZLOPOLJU (Treća dalmatinska narodnooslobodilačka udarna brigada)

Spomenik palima u NOB-u u gradu Pagu