Subota 20.7.2024.

Nacisti nanovo okupirali Split

Bitka za Split vođena je između snaga Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i snaga Wehrmachta i NDH od 11. rujna do 2. listopada 1943., s ciljem obrane Splita nakon kapitulacije Italije.

Nakon kapitulacije Italije, narod Splita predvođen mjesnim narodnooslobodilačkim odborima 9. rujna je preuzeo vlast u gradu i okolini i razoružao jedinice talijanskog XVIII korpusa. Tijekom narednih dana u Split i okolinu stigli su Prva dalmatinska brigada NOVJ-a i Splitski partizanski odred.

U okviru Operacije Osovina, a s ciljem preuzimanja talijanskog oružja i osiguravanja odanosti talijanske vojske, zapovjedništvo njemačke 2. oklopne armije uputilo je u prema Splitu dijelove 7. SS divizije. Ovi dijelovi su se zračnim desantom iskrcali u Sinju, i zatim sa 27. ustaškom bojnom nastavili napredovanje prema Splitu, zauzevši 11. rujna Klis. Tu su bili zaustavljeni i opkoljeni od jedinica NOVJ-a. Građanstvo Splita i okoline masovno se priključilo jedinicama NOVJ-a.

Obje strane morale su pojačavati svoje snage. Nijemci su prebacivali nove kontingente zračnim putem u Sinj, a preostali dio 7. SS divizije, ojačan 92. motoriziranim pukom, krenuo je u nastupanje kopnenim putem iz pravca Imotskog. S druge strane, od 16. rujna u srednju Dalmaciju ušle su Prva proleterska i Četvrta krajiška divizija NOVJ-a. Kopnena njemačka kolona bila je poražena i odbačena 18. rujna kod sela Zvečanja. Treća krajiška brigada NOVJ-a stigla je 20. rujna u okolinu Sinja i prekinula zračni promet.

Nakon neuspjelog napada Treće i Šeste krajiške brigade na Sinj 22./23. rujna, situacija za branitelje znatno se pogoršala. Sedma SS divizija i 92. motorizirani puk sa mostobrana na Cetini počevši od 23. rujna snažno su prodirali prema liniji Split - Sinj sa istoka, a 114. divizija iz oblasti Šibenika i Drniša sa zapada. Štabovi NOVJ-a donijeli su 24. rujna odluku o uništenju svih vojnih postrojenja i evakuaciji Splita. Nakon borbi sa partizanskim zaštitnicama, dijelovi 7. SS divizije ušli su u Split 27. rujna. Prilikom nastupanja prema Splitu i uspostavljanja njemačko-ustaške vlasti, ove formacije vršile su bezobziran teror i ubile više stotina civila.

U naređenju za nastupanje 26. rujna stožer 7. SS divizije izričito je naredio bezobzirni teror nad civilima:„Trupe se osiguravaju uzimanjem talaca. Svaki i najmanji otpor treba slomiti bezobzirnim terorom.”

Postupajući po ovom naređenju, borbena grupa "Petersen", nastupajući od Klisa do Splita ubila je 150 civila prema podacima iznesenim na suđenju grupi časnika poslije rata u Beogradu. Prema izvještaju 6. oružničke pukovnije NDH od 25. listopada 1943., bila su ubijena 103 civila kod svojih kuća.

U naređenju za nastupanje 26. rujna stožer 7. SS divizije izričito je naredio bezobzirni teror nad civilima:
 
Wikicitati „Trupe se osiguravaju uzimanjem talaca. Svaki i najmanji otpor treba slomiti bezobzirnim terorom.[15]”
(―)
Postupajući po ovom naređenju, borbena grupa "Petersen", nastupajući od Klisa do Splita ubila je 150 civila prema podacima iznesenim na suđenju grupi časnika poslije rata u Beogradu. Prema izvještaju 6. oružničke pukovnije NDH od 25. listopada 1943., bila su ubijena 103 civila kod svojih kuća[16]
 
U Splitu je odmah nakon zaposjedanja bio zaveden njemačko-ustaški teror nad Židovima i antifašistički raspoloženim civilima.

Nakon ulaska u Split, njemačke snage nastavile su napad na položaje NOVJ-a na planini Mosor, radi osiguravanja Splita i uklanjanja prijetnji. Dana 2. listopada jedinice NOVJ-a povukle su se sa Mosora radi reorganizacije, formiranja Osmog korpusa i sudjelovanja u borbama za Livno.

U Splitu je odmah nakon zaposjedanja bio zaveden njemačko-ustaški teror nad Židovima i antifašistički raspoloženim civilima.

Borci I proleterske brigade u vrijeme kapitulacije Italije, rujan 1943. u blizini Splita
Izvor: Wikipedia
Masovni odlazak Splićana u partizane u vrijeme kapitulacije Italije 1943.
Izvor: Wikipedia
Nacisti u Manušu. Agitprop grafiti: ŽIVJELO BORBENO JEDINSTVO NARODA JUGOSLAVIJE
Izvor: www.bundesarchiv.de
Agitprop grafiti: ŽIVJELO BORBENO JEDINSTVO NARODA JUGOSLAVIJE
Izvor: www.bundesarchiv.de
Agitprop grafiti: SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU
Izvor: www.bundesarchiv.de
Agitprop grafiti: ŽIVIO ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA
Izvor: www.bundesarchiv.de
Nacisti u Marmontovoj. Agitprop grafiti: ŽIVJELO ORUŽANO BRATSTVO SRPSKOG I HRVATSKOG NARODA
Izvor: www.bundesarchiv.de
Nacisti u Marmontovoj. Agitprop grafit: ŽIVIO KOMANDANT IV OPERATIVNE ZONE DRUG VICKO KRSTULOVIĆ
Izvor: www.bundesarchiv.de
Nacisti na splitskoj rivi. Agitprop grafiti: ŽIVJELO BORBENO JEDINSTVO NARODA JUGOSLAVIJE
Izvor: www.bundesarchiv.de
Nacisti na Marijanu
Izvor: www.bundesarchiv.de
Skidanje partizanske zastave sa Marijana
Izvor: www.bundesarchiv.de
Postavljanje trofejne zastave na haubu
Izvor: www.bundesarchiv.de
Podizanje nacističke zasstave na Marijanu
Izvor: www.bundesarchiv.de