Nedjelja 19.5.2024.

Tuđe nećemo, svoje ne damo

Spomenik koji je nekoć stajao na viškoj rivi sadržavao je i govor druga Tita

Prisjetimo se čuvenog Titovog govora - "Tuđe nećemo, svoje ne damo" - čiji je segment o Prvoj Dalmatinskoj brigadi desetljećima bio uklesan u spomenik na viškoj rivi.
Činjenica da je ovaj monumentalan, moderno oblikovan spomenik autora arhitekta Nevena Šegvića iz 1964. uklonjen, a potom nikada obnovljen ni vraćen, još nas čvršće obvezuje da se prisjećamo njegove poruke i razmislimo kome je ona smeta(la) i zašto:

"PRVA DALMATINSKA
RAĐALA SE IZ MALENIH PARTIZANSKIH OD-
REDA, KOJI SU IMALI SMJELOSTI DA SE DIGNU
PROTIV MRSKOG OKUPATORA JOŠ PRVIH DA
NA OKUPACIJE 1941. GODINE. SLAVAN JE PUT
KOJIM JE PROŠLA PRVA DALMATINSKA BRIGADA,
STVORENA PRIJE DVIJE GODINE IZ VEĆ PREKALJE-
NIH PARTIZANSKIH ODREDA DALMACIJE. ONA IMA
IZA SEBE SJAJNE VOJNE PODVIGE. U MNOGOBROJ-
NIM BOJEVIMA DALA JE OGROMNE ŽRTVE, DALA JE
TAKO VELIKE ŽRTVE DA DANAS MEĐU VAMA IMA
VRLO MALI BROJ ONIH KOJI SU SAČINJAVALI VAŠU
BRIGADU U VRIJEME NJENOG STVARANJA. BOR-
BA KOD LIVNA, BORBA KOD JAJCA, BORBA U
CENTRALNOJ BOSNI I SJAJAN MARŠ PO NAJVEĆOJ
STUDENI I SNIJEGU DOLINOM NERETVE, GDJE SE U
ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI RAZVIO JEDAN

OD NAJSJAJNIJIH BOJOVA U NAŠOJ OSLOB-
BODILAČKOJ BORBI. BORBA ZA OSVAJANJE
SILNO UTVRĐENOG PROZORA, DA BI SE OTVO-
RIO PUT I SPASILI NAŠI RANJENICI, ONDA
DUGOTRAJNA BORBA KOD KONJICA, PA BOR
BA NA SNJEŽNOM PRENJU PO NAJVEĆOJ ZIMI,
BEZ HRANE I TOPLE ODJEĆE, BORBA U HERCE-
GOVINI I CRNOJ GORI PRI RAZBIJANJU ODVRAT-
NIH NARODNIH IZDAJNIKA, SILNO SU OČELIČI-
LE PRVU DALMATINSKU BRIGADU KOJA JE STALA
U RED NAŠIH NAJBOLJIH UDARNIH PROLETER-
SKIH BRIGADA. SLAVNE BORBE U PETOJ OFANZIVI
KADA JE PRVA DALMATINSKA BRIGADA MORALA
SVOJIM GRUDIMA DA KRČI PUT KROZ VALOVITU
DRINU, RAZBIJAJJUĆI NEPRIJATELJSKI OBRUČ - POKAZA-
LE SU DA NEMA TAKO TEŠKOG ZADATKA DA GA BORCI
DALMACIJE NE BI MOGLI IZVRŠITI. OSIM MLADIĆA I

MLADE DJEVOJKE DALMACIJE, KOJE SU TEK
STUPILE U ŽIVOT, GINULE SU U VALOVIMA
DRINE I POSLJEDNJI NJIHOV OPROŠTAJNI PO-
ZDRAV BIO IM JE PRAMEN KOSE KOJI JE LEPR-
ŠAO NA VALOVIMA RIJEKE. ALI TAJ POSLJED-
NJI POZDRAV TRAŽIO JE: OSVETITE NAS! PRVA
DALMATINSKA BRIGADA U SVIM KASNIJIM
BOJEVIMA ZNALA JE OSVETITI SVOJE DRUGOVE.

HISTORIJA PRVE DALMATINSKE
BRIGADE ZNAČI EPOPEJU,
HEROJSKU BORBU.

TITO

IZ GOVORA ODRŽANOG NA OVOM MJESTU
12. SEPTEMBRA 1944. GODINE."